શરીર સ્વાસ્થ્ય ના ઉખ ાણા

Mon18Apr11

શરીર સ્વાસ્થ્ય ના ઉખાણા
ઉનાળેકેરી ને આમળા ભલા
શિયાળે સુંઠ અને
તલ ભલા,

ચોમાસે અજમો, લસણ ભલા
પણ, બારે માસત્રિફલાભલા.

ખાય જે બાજરી ના રોટલા અને મૂળા ના પાન,
શાકાઆહારને લીધે , તે ઘરડા પણ થાયજવાન.

રોટલા, કઠોળઅને ભાજી,
તે ખાનારનીતબીઅત તાજી
,

મૂળો, મોગરી, ગાજર ને બોર,
જેખાયરાતે તે રહેન રાજી.

હિંગ, મરચુંઅનેઆમલી, સોપારીઅનેતેલ,
શોખ હોય તો પણ, સ્વાસ્થ્ય માટે પાંચે વસ્તુ મેલ.

આદુ રસ નેમધ મેળવી,
ચાટે જો પરમ ચતુર
,
શ્વાસ
, શરદી, અનેવેદના, ભાગેતેનાજરૂર.

ખાંડ, મીઠું અને સોડા,
એ ત્રણ સફેદ ઝેર કહેવાય
,
નિતખાવા-પીવામાં એ વિવેકબુદ્ધિથી જ વપરાય.

ફણગાવેલા કઠોળ જેખાય,
તે લાંબો, પોહળો અને તગડો થાય

દૂધ-સાકર
, એલચી, વરીયાળી અને દ્રાક્ષ,
ગાનારા સૌ ખાય


લીંબુ કહે: હું ગોળ ગોળ
, ભલે રસ છે મારો ખાટો,
સેવનકરોજોમારુંતો, પિત્ત ને મારુંહું લાતો.

ચણો કહે: હું ખરબચડો
, પીળો પીળો રંગ જણાય,
ચણા દાળ ને ગોળ જે ખાય, તે ઘોડા જેવોથાય.

મગ કહે:
હું લીલોદાણોઅનેમારેમાથે ચાંદુ,

જો બે ચાર મહીના ખાય તો માણસ ઉઠાડું માંદુ

કારેલું કહે: કડવો, કડવો હું અને મારે માથેચોટલી,
રસ જો પીએમારો, ડાયાબીટીસની બાંધુ ચોટલી

આમલીકહે: મારામાંગુણ એક જ, પણ અવગુણછેપુરાત્રીસ
લીંબુકહે:મારામાંઅવગુણએક નહીં, પણગુણ છે પુરા વીસ

ઉનાળો જોગીનો
, શિયાળો ભોગીનો નેચોમાસુ રોગીનું,
શાકાઆહારી જે જન રહે, દર્દ નામ કદી ન લેએ જોગીનું

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: