રોટલો માંગે, કોઈ જગતમાં, કોઈ તો વળી, માંગે પીઝા રે
ગુજરાતી કે’, વેઠ કરીને, પેટ ભરીશું, આપો વીઝા રે
શક્તિથી હું, ભક્તિ કરું, માત ક્યારે, કળશ ઢોળે રે
એક દિવસ તો, જઈને પડું, હું લીબર્ટી-માના ખોળે રે
કેમ અમે રે આહીં પડ્યા, જઈ મહાસુખ માણે બીજા રે
ગુજરાતી કે’ વેઠ કરીને પેટ ભરીશું, આપો વીઝા રે
જર્સીના, ચોકમાં જોને, કેટલા બધા, પંખી ચણે રે
મા..માનું ઘર, કેટલે હજુ, દીવા બળે જો ને પણે રે
ઓલ્યા ઓબામા, મારા રે મામા, ઊંચકી લે! થઈ પગમાં ઈજા રે
ગુજરાતી કે’ વેઠ કરીને પેટ ભરીશું, આપો વીઝા રે
મંગલ ફાઈલ, ખોલો દયામય, ખોલો ને વા’લા, જલદી ખોલો રે
હું ઘૂસું ને, મારી પાછળ, ખાનદાન આખું, કરે ફોલો રે!
ભાઈભત્રીજા, સાસુ સસરા, સાળા સાઢુ, બેન ને જીજા રે
ગુજરાતી કે’ વેઠ કરીને પેટ ભરીશું, આપો વીઝા રે
– રઇશ મણિયાર

Pako Surati Lalo

Thu04Oct12

હુરતીલાલાની પોયરી જોવા ગીયો ને હું ુ થીય ુંુ તે જુઓ

સસ્ું કારનગરી વડોદરાના વૈષ્ણવજન મીતકુમારે યવુ ાનીના ઉંબરે પગરણ માડું યા.ું
કન્યાઓ જોવાન ુંુ શરૂ કય.ુંુ બેટર ચોઈસ અને વાઈડ સસલેક્શન માટે એમણે ‘ડક્સીન
ગજુ રાટ’ના સરુ ત શહરે તરફ નજર દોડાવી, કુંુડળી મેચ થઈ. પરરવારો અનકુ ળૂ હતા
એટલે મીતકુમાર કન્યાને સરુ ત જોવા જવા નીકળ્યા.સરનામ ુંુ કતારગામ રોડન ુંુ હત.ુંુ
પણ રરક્ષાવાળાને ‘ટ્રનેક’ વાર સમજાવય ુંુ ત્યારે એ બોલ્યો, “એમ કેવ ની ટારે કે
કટાળગામ ળોડ પર જવ ુંુ છ.” છેવટે રરક્સાવાળાએ બરાબર ‘થેકાને’ પહોંચાડયા.

ભાસવ સસરાની એક જ શરત હતી, “પોયરો કાુંડા-લહણ ખાટો ની જોઈએ.” એટલે
મીતકુમારે પોતે કાદું ા લસણ ખાય છે એ છુપાવવાન ુંુ હત.ુંુ

ભાસવ સસરાના ઘરે ડોરબેલ વગાડતા ું બારણાના જાળળયાન ુંુ તાળું ખોલી જમાઈને
આવકારવામા ું આવયા. સસરા તાડુક્યા “બાન્ને ટાલ ુંુ મારી ડે. ળભખારી અંડર ઘસૂ ી આવે
ચ. બીજા ળભખારી ની આવી જાય.” આવા સન્માન પછી સસરાએ ઘરનોકરને કહ્,ુંુ
“ડોફા! હોફા હાફ કર ની ટો જમાઈરાજની પઠુંૂ ે બઢી હરૂ ટની ઢલૂ લાગી જહ.ે ”

હોફા હાફ થયો એટલે સોફા સાફ થયો અને જમાઈએ પઠુંૂ ટેકવી. સસરાએ રકચન
તરફ જોઈ બમૂ પાડી, “ઈંડુ ટૈયાર છે?”

મીતકુમાર હચમચી ગયા. વાત તો થઈ હતી કે કાુંદા લસણનો બાધ છે અને આ
લોકો સવારની પહોરમાું ઇંડુ પીરસવાની વાત કરતા હતા. મીતકુમારને થય ુંુ કે સસરા
એની પરીક્ષા લઈ રહ્યા છે એટલે મીતકુમાર બને તેટલી શાુંસતથી બોલ્યા, “ઈંડુ મને
પસદું નથી. એક્્યઅુ લી અમારા આખા પરરવારમા ું કોઈને ઇંડુ ન ચાલે!”

સસરા ‘અકરાયા’, “અરે! ઇંડુ પસડું ની મલે તો હુંુ કામ હરૂ ટ હુઢી લામ્બા રઠયા?” આ
સવું ાદ સાભું ળી સાસજીુ બહાર ઘસી આવયા,ું “ફોતો ને કુન્દલી જોઈને ના ની પાળી
ડેવાય? આ રીટે અમારા પળળવાળની ફજેટી કળવાની?”

મીતકુમારને સમજાય ુંુ નહીં કે સવારની પહોરમા ું ઇંડુ ખાવાની ના પાડવાથી કોઈ
પરરવારની ફજેતી કેવી રીતે થાય! છતાું મીતકુમાર બોલ્યા,”સોરી!” સસરા હજુ
ગસ્ુ સામા ું હતા, “તમારી સોળીની હુંુ અમારે હોળી કરવાની? ગ્નાટીના મેરામા ું અમે કેય ુંુ
કે અમને ‘મીટ’ ચાલહ ે તો ટમારા ું મમ્મી પપ્પાએ બી કેય ુંુ કે અમારે ‘ઇંડુ’ ચાલહ,ે પછી
હવે હેના પલટી મારો!”

બે વૈષ્ણવ વેવાઈએ વ્ચે એગ અને મટન ચાલે એવો સુંવાદ થાય એ મીતકુમારની
અલ્પબદ્ધુિ માટે કલ્પના બહારન ુંુ હત.ુંુ સસરાએ હાથ જોડયા, “ઇંડુ તૈયાર છે હવે જોઈ
ટો લેવ!”

મીતકુમારને થય ુંુ કે ઇંડુ ખાવામા ું બાધ છે, જોવામા ું નથી. એટલે હકારસચૂ ક હા પાડી.
સસરાને ‘શાન’ના શાકાલની જેમ ‘ત્રન ટાલી’ પાડી એટલે એક સદુંુ ર કન્યા ટ્રે લઈ
આવી. ટ્રેની અંદરનો ખાદ્ય પદાથથ જોતા ું મીતકુમારને થય ુંુ કે ઇંડા લબું ગોળને બદલે
ગોળ કેમ છે?

ત્યા ું જ સાસ ુ બોલ્યા,ું “મોં મીથ ુંુ કરો!”

મીતકુમાર ચોંક્યા, ‘સ્વીટ એગ્સ?’ સગૂ કરતા ું ક્યરુ રયોસસટી વધી જતા ું મીતકુમારે એ
ગોળાકાર ‘ઇંડા’ને પકડી સઘુંૂ ી જોય.ુંુ

સસરાએ ખલુ ાસો કયો, “રસગલ્ુ લા છે.”

મીતકુમાર બોલ્યા, “તમે તો ઈંડુ ઇંડુ કરતાું હતા ને!”

સાસએુ કહ્,ુંુ “ટે આ રેઈ અમારી ઇંડુ ઉફે ઇંડ્રાવટી, ટમે જેને સનહારવા આવયા ટે
ટમારી હામ્મે ઊભી!”

મીતકુમારે આદુુંવટી અને ઘનવટી જોઈ હતી પણ ઇંડ્રાવટી પહેલી વાર જોઈ. એ
ઇંદ્રાવતીના રૂપના પ્રકાશમા ું એકસાથે બધી ટયબુ લાઇટ ઝબકી. સસરાજી ‘ઇંડુ તૈયાર
છે?’ નહીં પણ ‘ઇન્દુ તૈયાર છે?’ એમ પછૂ તા હતા. અને પોતે એમ કહ્ ુંુ કે અમારા
પરરવારમા ું ‘ઇંડુ’ ન ચાલે ત્યારે આ હરૂ ટીઓ ‘ઇન્દુ’ ન ચાલે એમ સમજ્યા હતા અને
સસરા અમને ‘મીટ’ ચાલહ ે એમ કહીને ‘મીત પસદું છે’ એવ ુંુ કહવે ુંુ હત!ુંુ

કેટરીના અને દીસપકાને હુંફાવે એવી ઇન્દુને જોઈને અને આ સ્પષ્ટતા થતાું
મીતકુમારનો શ્વાસ હેઠો બેઠો. ત્યાું જ સસરાજી બોલ્યા, “તમારા શાળા ટુસાર સાળામાું
ભનાવવા ળગયા છે, સીકસક છે. એ આવી જાય એટલે ચીકનપરૂ ી ખાઈ લઈએ.”

મીતકુમારે ચીકનપરૂ ી નામની વાનગી લચું મા ું ખાવાની કલ્પના નહોતી કરી. પણ ના
કેવી રીતે પાડવી? એ તો શીખડું પરૂ ી પીરસાયા ું ત્યારે જ ખબર પડી કે વાનગી
પ્રાણીજન્ય હતી પણ વજ્યથ નહોતી.

અંટે મીટે કહી ડીઢુ કે મને ઈંડુ પસડું છે. મખુ વાસમા ું સસરાજીએ પોટાના સવસાર
અનભુ વના આઢારે કસવટા હુંભરાવી.

હુરતી હઝલ

પન્ની ને પહટાય ટો કે’ટો ની
વાહણ જો અઠડાય ટો કે’ટો ની
હમનાું ટો કે’ટો છે,
પાુંપન પર ઊંચકી લેંઉ
પછી માથે ચડી જાય ટો કે’ટો ની
હમનાું ટો પ્યાર જાને રેહમની ડોરી
એના પર લગૂ ડા ું હકૂ વાય ટો કે’ટો ની
એની આંખોના આભમાું પુંખીના ટોરાું
પછી ડોળાું ડેખાય ટો કે’ટો ની
હમ ટુમ ઔર ટનહાઈ,
બઢુું ઠીક મારા ભાઈ
પછી પોયરાું અડ્ડાય તો કે’ટો ની

Great Gujarat

Wed11Apr12

[1] Our State of GUJARAT Situated in western India and bordering Pakistan, Gujarat is among Indias most prosperous states.

[2] Its per capita GDP is 2.4 times the Indian average.

Gujarati’s GDP growth rate is 10.6% and India can not achieve 8 percent Growth rate without Gujarat getting closer to 12% growth rate.

[3] If it was a nation it would have been 67th richest nation in the world above many European and Asian economies like Taiwan and Ukraine .

Gujarat holds many records in India for economic development:
20% of India ‘s Industrial Output
80% of India ‘s Diamond Production
9% of India ‘s Mineral Production
50% of India ‘s Natural Gas Production
54% of India ‘s Crude Oil Production
22% of India ‘s exports
24% of India ‘s textile production
45% of India ‘s pharmaceutical products
35% of India ‘s Sponge Iron Production
47% of India ‘s petrochemical Production

[4] The world’s largest ship breaking yard is in Gujarat near Bhavnagar at Alang. Reliance Petroleum Limited, one of the group companies of Reliance Industries Limited founded by Dhirubhai Ambani operates the oil refinery at Jamnagar which is the world’s largest grass roots refineries.

[5] Gujarat ranks first nationwide in gas-based thermal electricity generation with national market share of over 8% and second nationwide in nuclear electricity generation with national market share of over 1%.

[6] Over 20% of the S&P CNX 500 conglomerates have corporate offices in Gujarat Over 35% of the stock market wealth of India is with Gujarati People.

[7] In recent Forbes magazine list of 10 richest Indian people four are Gujarati – Mukesh Ambani, Anil Ambani, Azim Premji and Tulsi Tanti over 60% of Indian Population in North America is Gujarati.

[8] An average income of a Gujarati family in North America is three times more than the average income of an American family.

[9] Gujarat is having the longest sea shore compared to any other Indian state

Gujarat is having the highest no. of operating airports in India (Total 12).

India’s 16% of Investment are from Gujarat.

[10] Gujarat is having highest no. of vegetarian people compared to any other state in India ..

[11] The first ALL VEG PIZZA-HUT was opened in Ahmedabad

[12] Ahmedabad “ the commercial capital of Gujarat is the seventh largest city in India.

[13] Surat is the fastest growing city in the world.

[14] Gandhinagar is the Greenest Capital City in whole Asia

[15] Indian Institute of Management, Ahmedabad(IIMA) is Asia ‘s 1st and world’s 45th ranked management college located in Ahmedabad, Gujarat .

[16] Gujarat is the safest state as the Crime rate of it is 8.2 which is the least in India stated by India Today 2005 report.

[17] Gujarat is having least crime against women among all Indian states where AP is 1st, Delhi is 2nd , Bihar is 3rd , Zarakhand is 4th and UP is 5th.

[18] Ahmedabad which is the seventh largest city in India is the lowest in crime rate among all Tier-I and Tier-II cities of India as per National Crime Records Bureau (NCRB) report.

[19] Ahmedabad is ranked 2nd in Real Estate – Ahead of Bangalore, Chennai, Hyderabad, Mumbai & Delhi.

[20] Ahmedabad is ranked 3rd in Policy Initiatives – Ahead of Bangalore, Chennai, Calcutta, Mumbai & Delhi.

[21] Ahmedabad is ranked 4th in Manpower – Ahead of Bangalore, Chennai, Mumbai & Delhi. Percent of man-days lost in Gujarat due to labor strike are lowest in country – just 0.52%

[22] It is the first state to implement the BOT law for encouraging private sector participation.

[23] The first state to have to fully functional LNG terminal.

[24] Gujarat has 33 approved SEZs.

[25] Gujarat is the first state to interconnect 20 rivers.

[26] It is the first state to provide uninterrupted 24hr 2 phase electricity to all villages.

[28] It is the only state with statewide gas grid.

[29] It is currently implementing statewide water distribution grid that will connect all 14,000 villages and all cities.

[30 ]It has largest e-governance network in Asia Pacific.

[31] Its agricultural production has been increased four-fold in five years (from USD 2 Billion in 2001-2002 to 7.5 Billion in 2005-2006).

[32] In every corner of Gujarat, within the range of 25 KMs there is a development going on.

[33] Operation WHITE FLOOD (MILK) was initiated in Gujarat by Dr. Kurien which took India in 1998 to become highest milk producer in the world.

[34] Consumption of GOLD in Gujarat is highest in India.

[35] Largest number of immigration & emigration is done from Gujarat.

Also highest Numbers of passports are issued from Gujarat .

[36] Baroda gas project – bringing natural gas to every home – more than 35 years ago they installed pipelines to bring natural gas to every kitchen.

[37] AMUL – NDDB another achievement for Gujarat – it was just fantastic to see how they collected milk early morning from every village in Gujarat. The villagers would line up at 3 in the morning at the milk collection centers!!! What a sight!

[38] According to a recent study by the Reserve Bank of India, the country’s central bank, Gujarat stood first in the country with investments of US$17.8 billion in 2006-07 or 25.8% of India ‘s total investment of $69 billion during the year.The southern state of Andhra Pradesh stood a distant second having attracted $6.1 billion in 2006-07.

[39] Gujarat moved up from second place in 2005-06 having tripled its investments in a year. A report in Times of India describes the Gulf of Kutch as India’s ‘Gulf of Riches’. Four top business houses – Reliance Industries, Essar Group, Adani Group and Tata Group, have invested about $34 billion along the Gulf of Kutch’s 700-kilometer long coastline. Other corporate, which had invested over $3.26 billion since the 2001 earthquake have investments worth another $19.5 billion in the pipeline.

[40] Ten special economic zones (SEZs) near Jamnagar, a 4000-megawatt power project and five private shipyards are coming up. And massive expansion is being undertaken of the Mundra and Kandla ports.

[41] Gujarat’s 41 ports handle 80% of India’s port traffic and 20% of its cargo. It is estimated that by 2015, Gujarat’s ports will handle 39% of India’s cargo.

[42] Not only has Gujarat unseated Maharashtra as India’s number one investment destination but also, it is threatening to dislodge Mumbai, Maharashtra’s capital and the financial and business capital of India, as the trade gateway to the country.

[43] Mundra port where Indian Oil Corporation and Hindustan Petroleum are setting up giant oil storage capacities has already emerged as India’s largest private oil storage tank farm. Sixty percent of India’s coal imports enter via Mundra port. Mundra’s importance is likely to soar further with the completion of mega power plants being set up by Adanis and Tatas.

[44] The volume of cargo handled by Mundra and Kandla ports alone has outstripped that handled by Mumbai’s ports – the Mumbai Port Trust and the Jawaharlal Nehru Port Trust. And now Gujarat is nursing ambitions of dislodging Mumbai as India ‘s financial hub. Its government recently announced the setting up of an international financial services center, the Gujarat International Finance Tech-City with an investment outlay of $6 billion in Ahmedabad.

[45] Forbes Magazine published list of Top 20 Self-Made Business-Men from Asia The list includes 6 men from India and out of 6 three are Gujarati – Tulsi Tanti, Gautam Adani and Uday Kotak.

%d bloggers like this: